Business

Silverware Business

S • collodi is our luxury silverware brand, which is engaged in the retail and wholesale of luxury brand silverware and silver utensils.

STORE LOCATIONS

  • Hangzhou Xixi Ginza Showroom
    Xixi Ginza Building D, No. 780 Wen'er West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China
  • Hangzhou Tower Building Shop
    4F, Hangzhou Tower Building C, No.21 Wu Lin Square, Xia Cheng District, Hangzhou, Zhejiang, China